1394/3/24

شبکه نظیر به نظیر P2P چیست؟

شبکه ی نظیر به نظیر P2P  ،نوعی معماری توزیع در شبکه است که در آن دو طرف به صورت همتا و مانند کاری را به عهده می...