1394/3/24

مادون قرمز هوشمند چیست؟

واژه infrared) IR) به معنای طیف مادون قرمز است. دوربین های دید در شب IR از طریق استفاده از LEDهای مادون قرمز محیط...