1394/3/3

انواع لنز

فرض کنيد که شما يک لنز 50mm داريد، براي گرفتن يک عکس کلوزآپ از دوست خود، شما به فاصله 1.5 متري از وي مي ايستيد....