1394/3/3

ارتباط پهنای باند ورودی ، میزان فریم و رزولوشن در NVR

میزان پهنای باند ورودی ای که دستگاه NVR با آن کارمیکند در صفحه مشخصات محصول نوشته شده است.

 

با اینکه...