1394/3/3

استقرار پایه‌های پن‌تیلت (پایه‌های متحرک با قابلیت حرکت افقی و عمودی(

چرا زمانی که اسپید دامهای PTZ به طور گسترده در دسترس هستند از مستقر کننده‌های پن‌تیلت استفاده کنیم‌؟ برای...