حسابداری تیز پرداز

نرم افزار حسابداری تیزپرداز در سه سطح پایه، تکمیلی و پیشرفته میباشد

همچنین...

نرم افزار حسابداری تیزپرداز در سه سطح پایه، تکمیلی و پیشرفته میباشد

همچنین گروه تیزپرداز دارای نرم افزار حقوق و دستمزد، جهت مدیریت و محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان یک مجموعه می باشد

 

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش

نرم افزار پایه جزییات محصول

نرم افزار پایه امتیازمحصول ٢٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
٢٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

نرم افزار تکمیلی جزییات محصول

نرم افزار تکمیلی امتیازمحصول ٤٨٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
٤٨٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

نرم افزار پیشرفته جزییات محصول

نرم افزار پیشرفته امتیازمحصول ٧٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
٧٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

حقوق و دستمزد جزییات محصول

حقوق و دستمزد امتیازمحصول ٦٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
٦٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید