آدرس : بابل خیابان طالقانی روبروی کمیته امداد
32299143-32204710(011)
بابلسر خیابان پاسداران روبروی دانشگاه مازندران
35335497-353539490 - 35339446 (011)
info@pgshco.com -