آدرس : بابل خیابان طالقانی جنب سپاه
32299143-32204710(011)
بابلسر خیابان پاسداران جنب سپاه
35335497-353539490 - 35339446 (011)
info@pgshco.com - parsgostareshomal@yahoo.com