جستجوی پیشرفته محصولات

برند
یونیت
عمق
وضعیت موجودی
حالت نمایش

رک شبکه 42 یونیت عمق 80

رک ایستاده
عمق : 80 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 100

رک ایستاده
عمق : 100 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 80 طول 80

رک ایستاده
عمق : 80 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
مناسب برای دستگاه سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 100 طول 80

رک ایستاده
عمق : 100 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 37 یونیت عمق 60

رک ایستاده
عمق : 60 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه و سرور
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 37 یونیت عمق 80

رک ایستاده
عمق : 80 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه و سرور
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 37 یونیت عمق 100

رک ایستاده
عمق : 100 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه وسرور
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 22 یونیت عمق 60

رک ایستاده
عمق : 60 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 22 یونیت عمق 80

رک ایستاده
عمق : 80 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای تجهیزات شبکه وسرور
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 22 یونیت عمق 100

رک ایستاده
عمق : 100 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای تجهیزات شبکه و سرور
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 27 یونیت عمق 60

رک ایستاده
عمق : 60 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 27 یونیت عمق 80

رک ایستاده
عمق : 80 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 27 یونیت عمق 100

رک ایستاده
عمق : 100 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 32 یونیت عمق 60

رک ایستاده
عمق : 60 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و ups و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 32 یونیت عمق 80

رک ایستاده
عمق : 80 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و upsو تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 32 یونیت عمق 100

رک ایستاده
عمق : 100 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و ups و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 60

رک ایستاده
عمق : 60 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 42 یونیت عمق 60 طول 80

رک ایستاده
عمق : 60 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
مناسب برای سرور و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 4 یونیت عمق 40

رک دیواری
عمق : 40 سانتی متر
طول : 40 سانتی متر
ارتفاع : 25 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR
درب جلو : فلزی
درب های بغل : ثابت

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 7 یونیت عمق 45

رک دیواری
عمق : 45 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان

رک شبکه 9 یونیت عمق 60

رک دیواری
عمق : 60 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
مناسب برای دستگاه DVR و NVR و تجهیزات شبکه
درب جلو : شیشه ای
درب های بغل : باز شو

امتیازمحصول
٠ تومان